top of page

POZIV NA SUDJELOVANJE

Predložene teme za interdisciplinarne rasprave su:

 

1. Zapadni Balkan - Migracija i kulturni transfer

 

2. Migracija i kros-kulturna komunikacija

 

3. Migracija ideja i koncepata

 

4. Migracija umjetničkih djela

 

5. Migracija simbola

 

 

Na konferenciji će biti razmatrana široko koncipirana tema moći i značenja slika i vizualnog u kontekstu migracija ljudi, ideja, znanja, predmeta, umjetničkih djela i simbola kroz prizmu postkolonijalne i teorije kulturnog transfera, od antike do suvremenog doba.

 

Ovo pitanje obuhvaća daleko više od umjetnosti u užem smislu riječi, prvenstveno zbog činjenice što su mnoge discipline humanističkih i društvenih znanosti u posljednjih nekoliko desetljeća i same prihvatile metode koje se zasnivaju na tumačenju pojava koje proučavaju i kao slikovnih a ne samo lingvističkih sistema. Štoviše, a posebno u ovom povijesnom trenutku, svako razmatranje moći slika i njihove uloge u migracijama u vizualnoj kulturi nužno se mora voditi u kontekstu suvremenih promjena u globalnim odnosima kao i povećeg utjecaja društvenih medija. Ova pojava otvara i pitanje de-teritorijalizacije slika i načina na koji je, kako je to Walter Benjamin ukazao, njihovo tehničko reproduciranje udaljilo umjetničko djelo od njegovog prvobitnog konteksta.

 

Migracija slika u najširem značenju pojma stara je, razumije se, koliko i sama civilizacija i čini ključni faktor u generiranju njihovog mnogostrukog utjecaja na društvo, njihovog utiska kako na individualni tako i na kolektivni habitus i njihove uloge u kros-kulturnoj komunikaciji.  Nijedan aspekt vizualnog nikad nije izraz samo jedne kulture već dio procesa konstruiranja značenja u okvirima okarakteriziranim sličnostima koliko i razlikama.

 

Ova konferencija ima za cilj da pokrene razmatranje ovih i drugih pitanja vezanih za migracije u vizualnoj kulturi i da ih predstavi sa stanovišta interdisciplinarnog metodološkog  pristupa.

 

Međunarodni skup namijenjen je doktorskim studentima te mladim doktorima znanosti iz različitih polja humanističkih i društvenih znanosti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KADA

 

Rok za slanje prijava:

25. travnja 2016

ŠTO

 

Prijedlozi trebaju sadržavati ime, kontakt podatke (adresu, broj telefona, e-mail), naslov izlaganja, životopis te sažetak.

 

Životopis na engleskom jeziku od najviše 200 riječi.

 

Sažetak na engleskome jeziku od najviše 400 riječi.

KAMO

 

e-mailom na:

conference.phd2016@gmail.com 

 

ili poštom na adresu:

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

Čika Ljubina 18-20

11000 Beograd

SRBIJA

 

(s napomenom za »Conference for PhD students and recent PhD Graduates«»konferenciju doktorskih studenata“)

Organizacijski odbor: Jelena Erdeljan, Nenad Makuljević, Ivana Prijatelj Pavičić, Marina Vicelja Matijašić, Tine Germ (co-chairs);

Gašper Cerkovnik, Martina Malešič, Katra Meke, Petra Predoević Zadković, Ines Unetič, Ivana Nina Unković, Asta Vrečko, Miha Zor 

Migracije u vizualnoj kulturi

 

KOTIZACIJA

 

Kotizacija za sudionike i izlagače:

https://www.miross.rs/en/events/icphd

bottom of page