top of page

Zaton – Preobrazba – Preporod

VABILO K UDELEŽBI

KDAJ

 

Rok oddaje:

12. maj 2014

Rok oddaje podaljšan do 19. maja!

KAJ

 

Predlogi naj vsebujejo kontaktne podatke prijavitelja (ime, naslov, telefonska številka, 

elektronski naslov), naslov prispevka ter povzetek. 

 

Povzetek v angleškem jeziku naj ne presega obsega 400 besed.

 

 

KAM

 

 na elektronski naslov: phdconference2014@

gmail.com 

 

ali na naslov : 

Oddelek za umetnostno zgodovino

Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2

SI-1000 Ljubljana

(s pripisom "Konferenca za doktorske študente")

 

 

Zgodovina človeštva je sestavljena iz vzponov in zatonov civilizacij, vladavin in režimov, ideologij in idej, kulturnih gibanj in umetniške ustvarjalnosti. Obdobja kriz tako na družbenem kot na umetnostnem področju praviloma pomenijo čas refleksije in iskanja novih rešitev, hkrati pa pogosto odprejo prostor apelom za vrnitev k starim vrednotam. Zaton, pojem z mnogoterimi konotacijami in zelo različnim razumevanjem, redko pomeni tudi resničen konec, saj je zgodovina polna oživitev, ki se lahko zrcalijo v rehabilitaciji in ponovni aktualizaciji neke ideje, zgodovinskega dogajanja ali umetniškega gibanja. A če se, kot pravi Heraklit, v isto reko ne da stopiti dvakrat, kaj pomeni ta spremenjeni kontekst in kakšno je dialektično razmerje med različnimi pojavitvami?

Mednarodna znanstvena konferenca doktorskih študentov Zaton, preobrazba, preporod želi privabiti doktorske študente in mlade doktorje znanosti, ki bodo s svojimi prispevki, izhajajoč iz različnih humanističnih in družboslovnih strok, teoretskih izhodišč in metodoloških pristopov, obravnavali naslovno tematiko. Kot izhodišča za interdisciplinarno obravnavo teme predlagamo vsebinske sklope:

  • percepcije in interpretacije pojmov zatona, preobrazbe in preporoda v različnih časovnih obdobjih ter v različnih humanističnih in družboslovnih disciplinah;

  • umetniško ustvarjanje in življenje v obdobjih zatona, preobrazbe in preporoda (vpliv družbenih sprememb na umetniško ustvarjanje in njegova reakcija nanje);

  • razumevanje in odnos do zgodovinskih pojavov, obdobij in kulturne dediščine v različnih časovnih obdobjih;

  • zaton, preobrazba in preporod družbenih režimov, vladavin, političnih struktur in ideologij;

  • umetnostni in družbeni kontekst ter pomen historicizmov, neo- in post- slogovnih opredelitev;

  • ikonografski motiv zatona, preobrazbe in/ali preporoda v umetnosti;

  • preobrazbe ikonografskih motivov, njihova percepcija in pomen v novem kontekstu; 

  • pozabljeni, ponovno odkriti ali »rehabilitirani« umetniki;

  • kriza, preobrazba, preporod v opusu posameznega umetnika;

  • ponovno oživljanje (Nachleben) konceptov in vsebin znotraj umetnostnozgodovinskih obdobij.

Organizacijski odbor: Izr. prof. dr. Tine Germ, izr. prof. dr. Marina Vicelja Matijašić, Iva Brusić, Martina Malešič, Katra Meke, Petra Predoević, Ines Unetič, Asta Vrečko, Jure Vuga, Miha Zor.

bottom of page