top of page

Migracije v vizualni kulturi

VABILO K UDELEŽBI

Predlagani tematski sklopi konference so:

 

1. Zahodni Balkan – Migracije in kulturni prenosi

 

2. Migracije in medkulturna komunikacija

 

3. Migracije idej in konceptov

 

4. Migracije umetniških del

 

5. Migracije simbolov

Konferenca je posvečena široko zastavljeni temi pomena in vloge podob, likovne umetnosti ter vizualne kulture v kontekstu migracij ljudi, idej, znanj, umetniških del in simbolov skozi prizmo teorije kulturnih prenosov od antike do sodobnosti. Tema obsega veliko več kot zgolj umetnost v ožjem pomenu besede, kar je razumljivo tudi zato, ker so številne humanistične in družboslovne stroke v zadnjih desetletjih sprejele in razvile metode, ki temeljijo na proučevanju vsebin in pojavov tudi z vidikov likovnega in vizualnega. Hkrati velja, da mora zlasti v sedanjem zgodovinskem trenutku sleherno raziskovanje vloge in moči podob v migracijah vizualne kulture nujno upoštevati kontekst sodobnih globalizacijskih tokov in naraščajočega vpliva medijev. Kot je pokazal že Walter Benjamin, to odpira tudi vprašanje razseljenosti podob, v smislu tehničnega reproduciranja, ki umetniško delo iztrga iz originalnega konteksta. Migracija podob je kot pojav v najširšem pomenu stara kot je stara človeška civilizacija in predstavlja ključni dejavnik v oblikovanju večplastnega vpliva podob na družbo, na individualni in kolektivni habitus in na njihovo vlogo v medkulturni komunikaciji. Noben vidik vizualnega ni nikoli izraz samo ene kulture, ampak je del kompleksnega procesa oblikovanja pomenov v okvirih, kjer so podobnosti enako pomembne kot razlike.

 

Cilj konference je spodbuditi razmišljanja o zgoraj orisanih (kakor tudi drugih) temah, povezanih z migracijami v vizualni kulturi, pri čemer želi posebej izpostaviti interdisciplinarne metodološke pristope. Namenjena je doktorskim študentom in mladim doktorjem znanosti, ki jih vljudno vabimo k sodelovanju.

KDAJ

 

Rok oddaje:

25. april 2016

KAJ

 

Predlogi naj vsebujejo kontaktne podatke prijavitelja (ime, naslov, telefonska številka, 

elektronski naslov), naslov prispevka, kratek CV ter povzetek.

 

Kratek CV naj ne presega 200 besed.

 

Povzetek v angleškem jeziku naj ne presega obsega 400 besed.

KAM

 

 na elektronski naslov: conference.phd2016@gmail.com 

 

ali na naslov : 

Faculty of Philosophy

Art History Department

University in Beograd

Čika Ljubina 18-20

11000 Beograd

SERBIA

 

(s pripisom »Conference for PhD students and recent PhD Graduates«“Conference for PhD students")

KOTIZACIJA

 

Kotizacija za obiskovalce in predavatelje:

 

https://www.miross.rs/en/events/icphd

Organizacijski odbor: Jelena Erdeljan, Nenad Makuljević, Ivana Prijatelj Pavičić, Marina Vicelja Matijašić, Tine Germ (co-chairs);

Gašper Cerkovnik, Martina Malešič, Katra Meke, Petra Predoević Zadković, Ines Unetič, Ivana Nina Unković, Asta Vrečko, Miha Zor 

bottom of page